Site logo

Disclaimer

 1. Definities

1.1 In deze disclaimer worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Bezoeker: De bezoeker van de Website;
Dearly: gevestigd aan de Bergstraat 26 (3811 NJ) te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 78275458;
Deelnemer: De bezoeker van de Website die een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan met een Professional;
Professional: De Professional die is aangesloten bij Dearly;
Profielpagina: De profielpagina op de Website met gegevens van de Professional;
Website: De website die door DEARLY worden beheerd, zijnde www.wearedearly.nl.

1.2 Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

1.3 Daar waar in deze disclaimer “hij” of “zijn” genoemd wordt, kan uiteraard ook “zij” of “haar” worden gelezen.

 1. Inhoud van de Website en verantwoordelijkheden van de Deelnemer

2.1 DEARLY behoudt zich het recht voor de op de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

2.2 Ondanks de constante zorg en aandacht die DEARLY besteedt aan de samenstelling van de Website is het mogelijk dat de informatie die op de Website is gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Vergissingen of fouten in gegevens op de Website binden DEARLY niet.

2.3 De informatie op de Website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie.

2.4 De Professional is verantwoordelijk voor het plaatsen van correcte informatie en contactgegevens op zijn Profielpagina.

2.5 Mededelingen en informatie op de Profielpagina zijn die van de betreffende Professional zelf. DEARLY kan er niet voor instaan dat deze informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de Bezoeker wordt geraadpleegd. De informatie en diensten die door een Professional op zijn Profielpagina worden aangeboden en/of vermeld, biedt geen garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

2.6 De Deelnemer die contact opneemt met een op de Website vermelde Professional, is zelf verantwoordelijk voor zijn keuze. DEARLY geeft alleen advies en tips bij het koppelen van een Professional en een Deelnemer. Het is aan de Deelnemer om zorg te dragen voor een tijdige beëindiging van de ondersteuning wanneer een “klik” of het vertrouwen tussen de Deelnemer en de Professional ontbreekt. Bij acute of ernstige psychische problematiek dient de Deelnemer zelfstandig contact op te nemen met een huisarts.
DEARLY kan te allen tijde besluiten bepaalde inhoud van de Website te verwijderen.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 De intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsnaamrecht, auteursrecht en databankrecht, met betrekking tot de Website berusten bij DEARLY of bij zijn licentiegever, tenzij artikel 3.2 van toepassing is.

3.2 De intellectuele eigendomsrechten van de content die door een Professional op zijn Profielpagina is geplaatst berusten bij de Professional.

3.3 De Bezoeker dient de intellectuele eigendomsrechten van DEARLY, van zijn licentiegever en van de Professionals te allen tijde te respecteren.

3.4 Het is niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van DEARLY inhoud van de Website of delen daarvan te verveelvoudigen, na te maken, te kopiëren of aan te wenden voor commerciële doeleinden, zoals het verzamelen van contactgegevens van Professionals voor het benaderen van Professionals in het kader van commerciële activiteiten.

 1. Boete

4.1 DEARLY wijst Bezoekers erop dat het gebruiken van contactgegevens van Professionals voor het sturen van ongevraagde e-mailberichten voor commerciële, ideële of charitatieve doelen in strijd is met artikel 11.7 Telecommunicatiewet (spamverbod e-mail), tenzij sprake is van een van de wettelijke uitzonderingen.

4.2 Indien door DEARLY of een Professional een overtreding op het spamverbod e-mail wordt geconstateerd, dan kan door DEARLY respectievelijk de Professional besloten worden daarvan een melding te maken bij de Autoriteit Consument & Markt.

4.3 Het in strijd handelen met het spamverbod e-mail kan leiden dat hoge boetes. Boetes kunnen oplopen tot € 900.000,- (informatie afkomstig van de website van de Autoriteit Consument & Markt).

 1. Aansprakelijkheid

5.1 DEARLY zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de Website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. DEARLY is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de Website te kunnen raadplegen.

5.2 Indien een Professional content op de Website heeft geplaatst die in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van een derde, dan is DEARLY daarvoor niet aansprakelijk. In een dergelijk geval dient de partij die stelt dat inbreuk wordt gemaakt op zijn intellectuele eigendomsrechten de betreffende Professional daarvoor aansprakelijk te stellen.

 1. Links naar websites van derden

6.1 Op de Website staan links naar andere websites, zoals social media websites en websites van Professionals. De Bezoeker dient zich ervan bewust te zijn dat DEARLY geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot de inhoud of praktijken van derden, Professionals en hun websites. Deze websites staan niet onder controle van DEARLY en DEARLY verschaft deze links uitsluitend als een gemak voor de Bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door DEARLY in. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

 1. Privacy

7.1 DEARLY verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over de cookies van de Website, kan de Bezoeker het privacy beleid van DEARLY raadplegen.

0
  Uw mandje
  Uw wagen is leegTerug naar de winkel